Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van alle Cinema Albert producten via de website.

1. Producten
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op aankopen van bioscooptickets via als van andere online verkochte producten zoals vrijkaarten of tickets voor speciale evenementen,
Alle producten gezamenlijk worden hierna aangeduid als “producten”. Indien een van de voorwaarden slechts van toepassing is op een bepaalde productgroep wordt dit uitdrukkelijk beschreven.

2. Website
Website” slaat op de website www.cinema-albert.be en de websites die deel uitmaken van deze website.

3. Cinema Albert
Cinema Albert is een vennootschap onder firma naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 90 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer BTW BE 0818.111.460. Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van producten kan de klant zich richten tot cinema Albert of via het adres info@cinema-albert.be

4. Klant
De klant is elke persoon of onderneming die producten aankoopt via de website. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.

5. Productinformatie
Cinema Albert stelt op haar website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de producten, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie informatie bij de aankoop van de tickets, en de geldigheidsduur en andere gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan de producten. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website. Informatie betreffende het gebruik van producten kan ook worden meegedeeld in het aankoop-en toegangsbewijs dat de klant ontvangt. Elk gebruik van de producten is bovendien onderworpen aan het huishoudelijk reglement van de bioscoop waar de Klant een voorstelling wenst bij te wonen.

6.Verkoopproces
De klant kan de producten aankopen op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van de producten. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. De klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van producten houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

7. Betaling
De producten kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website ter beschikking worden gesteld. De klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan cinema Albert. Indien de klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, zoals gecommuniceerd op de website, is Cinema Albert gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren. Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Cinema Albert behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

8. Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website, gebeurt de levering van de producten steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een aankoop- en toegangsbewijs naar het e- mailadres dat door de klant werd opgegeven. De klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de producten. Het risico op verlies van producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de klant. De klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij cinema Albert contacteren op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden. Elke aankoopbevestiging van tickets bevat een toegangsbewijs of een link naar dit toegangsbewijs, met toegangscode die de klant recht geeft op ontvangst in de bioscoop. Indien de klant niet beschikt over een printer of smartphone kan hij gebruik maken van de reservatiecode weergegeven op het aankoop- en toegangsbewijs. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs of reservatiecode geeft recht op toegang tot de filmzaal. Bij fysieke levering van tickets garandeert cinema Albert het opsturen van de betaalde tickets binnen een termijn van 3 werkdagen, te tellen vanaf het ogenblik dat cinema Albert de bevestiging van betaling ontvangt.
Elk toegangsbewijs, elke reservatiecode en elk van de codes verbonden aan een product is uniek, mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.

9. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Tickets zijn evenmin inruilbaar. Bij het aankopen van vrijkaarten is de verkoop definitief vanaf het ogenblik van betaling. Op dat ogenblik worden de tickets binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen verstuurd naar het opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres. De vrijkaarten worden per gewone post verstuurd en eventueel verlies door de post kan niet worden verhaald op cinema Albert.
Indien de kaarten niet binnen 30 dagen verzonden worden mag de klant kosteloos annuleren.

10. Aansprakelijkheid
Cinema Albert garandeert dat de producten de eigenschappen hebben die werden vermeld op de website. Slechts in geval van technische storingen op de website die ertoe leiden dat de klant de aangekochte producten niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres zal Cinema Albert overgaan tot terugbetaling via overschrijving van de aangekochte producten binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen. De aansprakelijkheid van Cinema Albert is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte producten. De klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid producten of eigenschappen van de producten, De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de producten, zoals verlies van producten of het niet tijdig gebruiken van tickets, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de klant gebruik maken van de producten, of voor elk onwettig gebruik van de producten.

11. Persoonsgegevens
Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Cinema Albert een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van cinema Albert die de klant op de website kan vinden en die integraal deel uitmaakt van elke overeenkomst met de klant. De klant wordt geacht deze privacyverklaring te kennen en deze te accepteren. Cinema Albert is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen tijdens de aankoop en kan de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.

12. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden
Cinema Albert behoudt het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. De klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de website.

13. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid
De relatie met de Klant wordt beheerst door het recht van het land waar de aankoop zal worden uitgevoerd. Voor zover en in de mate dat dit wordt toegelaten door deze wetgeving, zijn in België exclusief de rechtbanken te Dendermonde bevoegd om te oordelen over geschillen